کد خبر: ۱۱۰۲۴۰
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۹/۱/۱۹

استقبال خوب از سهام بیمه ها مگر بیمه سینا

در روزی که بورس تهران با جهش شاخص کل مواجه شد، سهامداران همه شرکت های بیمه ای حاضر در بورس، فرابورس و بازار پایه بورس به استثنای شرکت بیمه سینا شاهد رشد ارزش سهام خود بودند و بیمه سرمد هم اگرچه قیمت پایانی منفی را ثبت کرد اما در ساعت پایانی فعالیت امروز بازار سهام با صف خرید مواجه شد و آخرین داد و ستد روی نماد این شرکت با رشد ارزش سهام صورت گرفت.
استقبال خوب از سهام بیمه ها مگر بیمه سینا

به گزارش دنیای بانک و بیمه، در پایان معاملات امروز  ارزش سهام شرکت های بیمه ملت،دانا، پاسارگاد، خاورمیانه، دی، آسیا،  پارسیان،  تعاون ، ما و اتکایی ایرانیان به ترتیب بیشترین رشد را تجربه کردند.

استقبال خوب از سهام بیمه ها مگر بیمه سینا

بیمه ملت: ارزش هم سهم شرکت با ۵.۰۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۹,۷۹۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم ملت به ۹,۷۹۳ برسد.

بیمه دانا: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۸۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۶,۴۵۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم دانا به ۶,۴۵۹ برسد.

بیمه پاسارگاد: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۷۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۴,۱۱۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم بپاس به ۱۴,۱۵۲ برسد.

بیمه خاورمیانه: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۵۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۲۹ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم بخاور به ۵,۰۵۰ برسد.

بیمه دی: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۵۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۰,۳۸۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۶۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم ودی به ۱۰,۳۰۰ برسد.

بیمه آسیا: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۳۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۱,۳۳۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم آسیا به ۱۱,۴۰۷ برسد.

بیمه پارسیان: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۲۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۹,۰۳۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۰.۴۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم پارسیان به ۸,۷۰۰ برسد.

بیمه تعاون: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۲۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۸۵۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم وتعاون به ۵,۸۹۷ برسد.

بیمه ما: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۱۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۹۵۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم ما به ۸,۰۱۴ برسد.

بیمه ایرانیان: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۱۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۱۳۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم اتکای به ۵,۱۷۶ برسد.

بیمه معلم: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۴۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۷۱۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم ومعلم به ۷,۸۲۸ برسد.

بیمه حکمت صبا: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۷۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۴,۳۵۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم وحکمت به ۴,۳۶۲ برسد.

بیمه سامان: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۷۷۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم بساما به ۷,۹۶۱ برسد.

بیمه کوثر: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۵۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۹,۹۲۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم کوثر به ۲۰,۵۹۴ برسد.

بیمه تجارت نو: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۴۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۴,۹۶۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم بنو به ۵,۰۳۸ برسد.

بیمه آرمان: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۲۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۲,۴۵۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۱.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم آرمان به ۲,۴۷۱ برسد.

بیمه البرز: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۱۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۲۷۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۰.۶۱ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم البرز به ۷,۲۴۰ برسد.

بیمه اتکایی امین: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۰۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۹۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۷۷ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم اتکام به ۵,۲۳۲ برسد.

بیمه میهن: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۹۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳,۵۷۷ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم میهن به ۳,۷۱۹ برسد.

بیمه حافظ: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۶۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۸,۶۳۹ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با -۲.۸۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم وحافظ به ۳۷,۳۳۵ برسد.

بیمه نوین: ارزش هر سهم شرکت با ۰.۲۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۴,۸۶۹ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با -۲.۱۴ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم نوین به ۴,۷۵۱ برسد.

بیمه کارآفرین: ارزش هر سهم شرکت با ۰.۲۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۱۱۵ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم وآفری به ۵,۲۵۳ برسد.

بیمه سرمد: ارزش هر سهم شرکت با ۰.۲۴ درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۹,۱۱۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم وسرمد به ۹,۴۰۶ برسد.

بیمه سینا: ارزش هر سهم شرکت با ۲.۴۶ درصد ریزش نسبت به روز گذشته به ۷,۱۲۸ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳ درصد ریزش نسبت به روز قبل باعث شد تا ارزش هر سهم وسین به ۷,۰۸۹ برسد.ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ