کد خبر: ۱۱۰۲۴۴
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۹/۱/۲۰

آیا حذابیت سهام بیمه ها همچنان باقی می ماند؟

بیمه کوثر و آسیا صدرنشین بیمه گران بورسی

دنیای بیمه: امروز روز خوبی برای اکثر شرکت های بیمه به ویژه سهامداران شرکت های بیمه کوثر، آسیا، دانا، اتکایی امین، نوین، معلم، ما، البرز، اتکایی ایرانیان و البته ملت بود که به ترتیب در روز جهش ۲.۳۵ درصدی شاخص کل بورس تهران، بیشترین رشد قیمت سهام شان را در گروه بیمه های بازرگانی تجربه کردند.
بیمه کوثر و آسیا صدرنشین بیمه گران بورسی

به گزارش دنیای بانک و بیمه،جزییات داد و ستد سهام در شرکت های بیمه را در پایان معاملات امروز ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ببینید و بخوانید:


بیمه کوثر: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۹۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰,۹۰۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم کوثر به ۲۰,۹۱۶ ریال برسد.
بیمه آسیا: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۴۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۱,۸۴۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم آسیا به ۱۱,۸۹۸ ریال برسد.
بیمه دانا: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۸۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۶,۷۰۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۱۴ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم دانا به ۶,۵۸۹ ریال برسد.
بیمه ااتکایی امین: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۷۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۲۸۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم اتکام به ۵,۳۵۰ ریال برسد.
بیمه نوین: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۵۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۴۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم نوین به ۵,۱۱۲ ریال برسد.
بیمه معلم: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۹۸۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۶۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ومعلم به ۷,۹۱۹ ریال برسد.
بیمه ما: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۴۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۸,۲۲۸ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۱۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ما به ۸,۲۰۴ ریال برسد.
بیمه البرز: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۴۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۵۲۷ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۶۵ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم البرز به ۷,۴۶۹ ریال برسد.
بیمه اتکایی ایرانیان: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۳۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۳۰۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم اتکای به ۵,۳۸۹ ریال برسد.
بیمه ملت: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۰,۰۹۵ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ملت به ۱۰,۲۸۲ ریال برسد.
بیمه حکمت صبا: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۹۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۴,۴۸۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وحکمت به ۴,۴۸۳ ریال برسد.
بیمه سرمد: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۶۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۹,۳۵۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وسرمد به ۹,۳۸۴ ریال برسد.
بیمه سینا: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۴۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۳۰۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وسین به ۷,۳۴۱ ریال برسد.
بیمه دی: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۷۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۰,۵۶۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با -۱.۶۴ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ودی به ۱۰,۲۱۱ ریال برسد.
بیمه تجارت نو: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۶۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۴۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۱.۵۵ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بنو به ۵,۰۴۰ ریال برسد.
بیمه تعاون: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۵۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۹۴۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وتعاون به ۶,۰۲۹ ریال برسد.
بیمه میهن: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳,۶۱۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم میهن به ۳,۷۵۵ ریال برسد.
بیمه آرمان: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۹۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۲,۴۷۷ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم آرمان به ۲,۵۰۳ ریال برسد.
بیمه سامان: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۹۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۸۴۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بساما به ۸,۱۶۲ ریال برسد.
بیمه کارآفرین: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۸۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۱۶۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وآفری به ۵,۳۷۰ ریال برسد.
بیمه پاسارگاد: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۷۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۴,۲۱۹ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بپاس به ۱۴,۸۲۱ ریال برسد.
بیمه زندگی خاورمیانه: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۴۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۵۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بخاور به ۵,۱۷۹ ریال برسد.
بیمه پارسیان: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۸,۹۹۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با منفی۱.۵۱ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم پارسیان به ۸,۸۹۷ ریال برسد.
بیمه حافظ: ارزش هم سهم شرکت با کاهش۲.۷۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۷,۵۷۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با منفی ۳ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وحافظ به ۳۷,۴۸۰ ریال برسد.ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ