کد خبر: ۹۹۵۱۶
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۸/۲/۲۹

دنیای بانک و بیمه کالبدشکافی می‌کند

رمزگشایی از معمای سود سهام بیمه تجارت نو

بهاره صفاری: تازه‌ترین گزارش شرکت بیمه تجارت نو در آخرین وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌ها و همچنین سود و زیان این شرکت در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که هرچند سود خالص هر سهم از ۱۴۲ ریال با ۸۰ درصد افزایش در پایان سال ۹۶ به ۲۵۶ ریال در پایان سال گذشته رسیده اما نکته مهم اینجاست که سود خالص شرکت در پایان سال گذشته با ۱۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل آن از ۳۵۴ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال به ۳۱۹ میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال رسیده است که دلیل اصلی رشد ۸۰ درصدی سود خالص هر سهم بیمه تجارت نو در پارسال ناشی از نصف شدن سرمایه شرکت بوده است.
رمزگشایی از معمای سود سهام بیمه تجارت نو

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، شرکت بیمه تجارت نو سرانجام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) را منتشر کرد که نشان می‌دهد موجودی نقد این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 359 درصد، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت منفی یک درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان 138 درصد، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی یک درصد، سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی 139 درصد، مطالبات بلندمدت 55 درصد، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 5 درصد، دارایی‌های ثابت مشهود 214 درصد، دارایی‌های نامشهود منفی 62 درصد و سرانجام جمع کل دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت 63 درصد رشد کرده است.

وضعیت بدهی‌های شرکت بیمه تجارت نو هم نشان می‌دهد که در پایان سال مالی پارسال نسبت به سال 96، بدهی‌های شرکت به بیمه‌گذاران 97 درصد، بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی 164 درصد، سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی، 51 درصد، سود سهام پرداختی 99 درصد، ذخایر حق بیمه 148 درصد، ذخیره خسارت‌های معوق 184 درصد، سایر ذخایر فنی 171 درصد، حق بیمه سال‌های آتی 55 درصد و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت هم 94 درصد و جمع ناخالص بدهی‌های شرکت بیمه تجارت نو 136 درصد رشد داشته است.

سود و زیان تجارت نو زیر ذره‌بین

هرچند آنچه شرکت بیمه تجارت نو منتشر کرده، هنوز حسابرسی نشده، اما ارزیابی حساب سود و زیان این شرکت نشان ی‌دهد که درآمد حق بیمه تجارت نو در پایان سال 97 نسبت به سال 96قبل آن 162 درصد و خسارت پرداخت شده هم 221 درصد رشد کرده است.نتیجه اینکه سود عملیاتی این شرکت از سال 96 تا سال 97 با 10 درصد کاهش از 354 میلیارد و 458 میلیون ریال به 319 میلیارد و 781 میلیون ریال رسیده است. البته در صورت مالی اعلام شده اشاره ای به میزان مالیاتی که این شرکت باید به سازمان امور مالیاتی بپردازد، نشده است. افزون بر اینکه سرمایه شرکت از 250 میلیارد تومان در پایان سال 96 به 125 میلیارد تومان در پایان سال گذشته کاهش یافته و نتیجه اینکه سود خالص هر سهم بیمه تجارت نو از 142 ریال با 80 درصد جهش به 256 ریال در فاصله سال مالی 96 تا 97 رسیده است.

 

دارایی‌ها و بدهی‌های و سود و زیان شرکت بیمه تجارت نو در پایان سال مالی 1397/12/29
بدهی‌ها و دارایی‌های بیمه تجارت نو ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
دارایی‌ها      
موجودی نقد ۵۴۴,۱۰۳ ۱۱۸,۵۳۶ ۳۵۹
سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت ۱,۷۸۸,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۸۶۱
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۱,۳۳۲,۶۲۲ ۵۵۹,۳۸۵ ۱۳۸
مطالبات از بیمه گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۸۰ ۲۷۶ ۱
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۹۶,۰۵۷ ۳۹,۲۵۸ ۱۴۵
سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی ۵۰۶,۳۴۶ ۲۱۱,۷۸۹ ۱۳۹
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۳,۰۹۸ ۱,۹۹۶ ۵۵
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت ۲۱۴,۱۰۸ ۲۰۴,۰۱۵ ۵
دارایی‌های ثابت مشهود ۶۲۳,۷۸۶ ۱۹۸,۴۸۹ ۲۱۴
دارایی‌های نامشهود ۳,۵۸۳ ۹,۴۳۴ -۶۲
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ --
جمع دارایی‌ها ۵,۱۱۱,۹۸۳ ۳,۱۴۵,۰۳۹ ۶۳
بدهی‌ها      
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۲۸,۷۳۹ ۱۴,۵۵۵ ۹۷
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۵۳۰,۲۰۸ ۲۰۰,۶۱۹ ۱۶۴
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۳۴۷,۸۸۲ ۲۳۰,۰۰۱ ۵۱
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۳۵۱,۱۴۱ ۱۷۶,۵۰۶ ۹۹
ذخایر حق بیمه ۱,۴۱۳,۸۱۶ ۵۶۹,۴۵۹ ۱۴۸
ذخیره خسارت معوق ۵۴۰,۸۶۳ ۱۹۰,۵۸۸ ۱۸۴
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۵۹,۰۶۷ ۰ --
سایر ذخایر فنی ۸۶,۸۲۹ ۳۲,۰۳۱ ۱۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۴۷,۰۷۷ ۳۰,۴۲۳ ۵۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۱,۸۱۸ ۶,۰۹۵ ۹۴
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۳,۴۱۷,۴۴۰ ۱,۴۵۰,۲۷۷ ۱۳۶
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۵۶,۴۶۱ ۴۰,۲۷۵ ۴۰
اندوخته سرمایه ای ۱۱۲,۹۲۳ ۸۰,۵۵۱ ۴۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲۷۵,۱۵۹ ۳۲۳,۹۳۶ -۱۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۶۹۴,۵۴۳ ۱,۶۹۴,۷۶۲ ۰
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵,۱۱۱,۹۸۳ ۳,۱۴۵,۰۳۹ ۶۳
سود و زیان بیمه تجارت نو
97/12/29 97/12/96 درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۲,۴۷۸,۸۳۹ ۹۸۶,۹۶۶ ۱۵۱
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۸۴۴,۳۵۷ -۳۶۲,۷۴۲ ۱۳۳
درآمد حق بیمه ۱,۶۳۴,۴۸۲ ۶۲۴,۲۲۴ ۱۶۲
حق بیمه اتکایی واگذاری -۷۶۰,۰۸۸ -۳۰۶,۷۲۷ ۱۴۸
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۲۰۸,۱۶۲ ۱۲۴,۷۹۶ ۶۷
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۵۵۱,۹۲۶ -۱۸۱,۹۳۱ ۲۰۳
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۱,۰۸۲,۵۵۶ ۴۴۲,۲۹۳ ۱۴۵
خسارت پرداختی -۷۰۳,۹۳۷ -۲۱۹,۴۰۳ ۲۲۱
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۴۰۹,۳۴۲ -۷۱,۵۶۹ ۴۷۲
هزینه خسارت -۱,۱۱۳,۲۷۹ -۲۹۰,۹۷۲ ۲۸۳
خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی ۱۲۱,۰۹۶ ۴۷,۱۲۹ ۱۵۷
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۸۶,۳۹۵ ۱۸,۹۹۱ ۳۵۵
خسارت سهم بیمه گران اتکایی ۲۰۷,۴۹۱ ۶۶,۱۲۰ ۲۱۴
هزینه خسارت سهم نگهداری -۹۰۵,۷۸۸ -۲۲۴,۸۵۲ ۳۰۳
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۱۰۵,۰۵۸ -۵۳,۸۰۵ ۹۵
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۱۲۸,۶۰۴ ۵۵,۱۸۱ ۱۳۳
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری ۲۳,۵۴۶ ۱,۳۷۶ ۱,۶۱۱
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۵۴,۷۹۸ -۲۲,۳۰۷ ۱۴۶
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۲۷,۳۸۴ -۱۰,۰۹۰ ۱۷۱
هزینه سهم نیروی انتظامی -۲,۴۱۱ -۷۷۹ ۲۰۹
هزینه سهم وزارت بهداشت -۴۰,۳۱۸ -۱۴,۵۵۰ ۱۷۷
سایر درآمد (هزینه) های بیمه ای ۲۶,۰۱۵ -۱۳,۷۶۲ --
خالص سایر هزینه های بیمه ای -۹۸,۸۹۶ -۶۱,۴۸۸ ۶۱
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) ۱۰۱,۴۱۸ ۱۵۷,۳۲۹ -۳۶
درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی ۱۲۵,۶۹۳ ۵۰,۲۴۷ ۱۵۰
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای ۲۲۷,۱۱۱ ۲۰۷,۵۷۶ ۹
درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع ۳۷۷,۰۷۹ ۳۱۹,۲۱۵ ۱۸
هزینه های اداری و عمومی -۲۸۴,۵۸۸ -۱۷۲,۲۹۱ ۶۵
سود (زیان) عملیاتی ۳۱۹,۶۰۲ ۳۵۴,۵۰۰ -۱۰
هزینه های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای ۱۷۹ -۴۲ --
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۳۱۹,۷۸۱ ۳۵۴,۴۵۸ -۱۰
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۳۱۹,۷۸۱ ۳۵۴,۴۵۸ -۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۲۵۶ ۲۸۴ -۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) پایه هر سهم ۲۵۶ ۲۸۴ -۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۳۱۹,۷۸۱ ۳۵۴,۴۵۸ -۱۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۳۳۴,۶۸۶ ۳۷۴,۲۵۹ -۱۱
تعدیلات سنواتی -۱۰,۷۵۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۳۲۳,۹۳۶ ۳۷۴,۲۵۹ -۱۳
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۱۶,۱۸۶ -۱۸,۲۶۰ -۱۱
اندوخته سرمایه ای -۳۲,۳۷۲ -۳۶,۵۲۱ -۱۱
سایر اندوخته ها -۳۲۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب ۰ ۰ --
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۳۶۸,۵۵۸ -۴۰۴,۷۸۱
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۲۷۵,۱۵۹ ۳۲۳,۹۳۶ -۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۲۵۶ ۱۴۲ ۸۰
سرمایه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰

 ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ