کد خبر: ۹۹۶۵۶
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۳/۱

صورت‌های مالی سال ۹۷ منتشر شد

رشد ۲۳۰ درصد سود خالص هر سهم بیمه کوثر

صورت‌های مالی و سود و زیان شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی ۱۳۹۷ منتشر شد که نشان می‌دهد سود خالص هر سهم این شرکت با رشدی ۲۳۰ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ از ۲۶۶ ریال به ۸۷۹ ریال رسیده است. سرمایه فعلی شرکت بیمه کوثر ۲۵۰ میلیارد تومان است.مجید مشعلچی فیروزآبادی در حال حاضر سکان هدایت شرکت بیمه کوثر را بر عهده دارد.
رشد ۲۳۰ درصد سود خالص هر سهم بیمه کوثر

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، جمع دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی ۱۳۹۶ با رشدی ۵۵ درصدی در پایان سال مالی ۱۳۹۷ از رقم ۱۹ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال به ۲۹ هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال رسیده است. در بخش دارایی‌های این شرکت می‌توان به کاهش ۱۸ درصدی موجودی نقد، کاهش ۳۳ درصدی مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی، افزایش ۴۱۵ درصدی سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی، افزایش ۴۴ درصدی مطالبات از بیمه‌گران و نمایندگان بیمه کوثر و همچنین رشد ۱۵۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ۷۰ درصدی مطالبات بلندمدت شرکت اشاره کرد.

نگاهی به ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه کوثر هم نشان می‌دهد که بدهی‌ها به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۶ درصد کم شده و در مقابل بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱۷۲ درصد، سایر حساب‌های و اسناد پرداختی ۱۱۰ درصد، و حق بیمه سال‌های آینده ۳۷۳ درصد رشد کرده است. همچنین اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه‌ای شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ رشدی ۱۰۳ درصدی داشته و سود انباشته شرکت بیمه کوثر با رشدی ۲۷۷ درصدی از ۵۱۲ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال به یک هزار و ۹۳۰ میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال رسیده است.

حساب سود و زیان شرکت بیمه کوثر هم حکایت از رشد ۳۷ درصدی حق بیمه صادره و افزایش ۲۶ درصدی درآمد حق بیمه دارد. این در حالی است که هزینه خسارت رشدی ۲۲ درصدی داشته است. همچنین سود عملیاتی شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۰ درصد و سود خالص پس از کسر مالیات با جهشی ۲۳۱ درصدی از ۶۶۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون ریال به ۲ هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال رسیده است.

 

دارایی‌ها و بدهی‌های و سود و زیان شرکت بیمه کوثر در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه کوثر ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۹۲۰,۶۱۶ ۱,۱۲۵,۴۱۹ -۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۲,۲۳۱,۰۱۲ ۲,۰۷۵,۲۴۶ ۸
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۹,۲۲۱,۲۴۹ ۶,۴۰۴,۴۵۳ ۴۴
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۴۹۶۵۱۳ ۷۳۹۴۱۱ -۳۳
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۲,۶۲۳,۳۹۷ ۵۰۹,۱۳۶ ۴۱۵
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۴,۸۲۸,۳۱۱ ۳,۳۰۲,۰۹۰ ۴۶
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۱۸۶,۲۲۴ ۱۰۹,۴۹۴ ۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۶,۶۳۳,۵۴۱ ۲,۵۹۷,۶۱۰ ۱۵۵
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۶۲۳,۰۷۹ ۲,۳۸۴,۸۷۵ ۱۰
دارایی‌های نامشهود ۱۰,۱۱۵ ۶,۲۱۵ ۶۳
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ --
جمع دارایی‌ها ۲۹,۷۷۴,۰۵۷ ۱۹,۲۵۳,۹۴۹ ۵۵
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه کوثر ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۳۱۹,۹۳۲ ۳۳۸,۵۷۳
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱,۱۸۸,۶۲۶ ۴۳۷,۲۴۸ ۱۷۲
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۵,۹۸۱,۹۸۶ ۲,۸۴۲,۵۰۸ ۱۱۰
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۹۴,۶۳۲ ۱۷۱,۵۵۷ -۴۵
ذخایر حق بیمه ۱۳,۰۹۰,۵۸۷ ۸,۸۷۳,۹۱۳ ۴۸
ذخیره خسارت معوق ۲,۱۸۵,۵۶۵ ۱,۹۵۵,۸۳۲ ۱۲
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۳۸۰,۷۰۵ ۲۸۴۷۵۸ 34
سایر ذخایر فنی ۱,۳۲۲,۱۹۵ ۹۷۴,۷۳۶ ۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۱۰۱,۴۵۲ ۲۱,۴۲۶ ۳۷۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۶,۵۰۰ ۱۹,۷۰۷ ۳۴
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۲۴,۶۹۲,۱۸۰ ۱۵,۹۲۰,۲۵۸ ۵۵
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۱۷,۰۹۲ ۱۰۷,۱۸۳ ۱۰۳
اندوخته سرمایه ای ۴۳۴,۱۸۴ ۲۱۴,۳۶۶ ۱۰۳
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱,۹۳۰,۶۰۱ ۵۱۲,۱۴۲ ۲۷۷
جمع حقوق صاحبان سهام ۵,۰۸۱,۸۷۷ ۳,۳۳۳,۶۹۱ ۵۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۹,۷۷۴,۰۵۷ ۱۹,۲۵۳,۹۴۹ ۵۵
       
ترکیب سود و زیان بیمه کوثر در پایان سال مالی 1397
سود و زیان بیمه کوثر 97/12/29 97/12/96 درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۱۵,۴۰۱,۳۷۷ ۱۱,۲۳۸,۷۹۴ ۳۷
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۴,۲۱۶,۶۷۴ -۲,۳۶۲,۴۴۵ ۷۸
درآمد حق بیمه ۱۱,۱۸۴,۷۰۳ ۸,۸۷۶,۳۴۹ ۲۶
حق بیمه اتکایی واگذاری -۳,۲۹۳,۷۰۳ -۲,۳۷۱,۹۱۲ ۳۹
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۱,۴۶۵,۷۸۱ ۸۶۲,۷۹۵ ۷۰
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۱,۸۲۷,۹۲۲ -۱,۵۰۹,۱۱۷ ۲۱
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۹,۳۵۶,۷۸۱ ۷,۳۶۷,۲۳۲ ۲۷
خسارت پرداختی -۹,۱۳۲,۰۳۷ -۷,۶۶۴,۶۷۲ ۱۹
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۳۲۵,۶۸۰ -۷۴,۲۴۹ ۳۳۹
هزینه خسارت -۹,۴۵۷,۷۱۷ -۷,۷۳۸,۹۲۱ ۲۲
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۱,۵۷۳,۸۴۱ ۱,۸۶۳,۲۵۷ -۱۶
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۶۰,۴۴۰ -۱۷,۲۴۴ --
خسارت سهم بیمه گران اتکایی ۱,۶۳۴,۲۸۱ ۱,۸۴۶,۰۱۳ -۱۱
هزینه خسارت سهم نگهداری -۷,۸۲۳,۴۳۶ -۵,۸۹۲,۹۰۸ ۳۳
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۹۸۳,۶۳۶ -۶۱۶,۸۰۰ ۵۹
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۵۳۷,۴۸۵ ۳۴۸,۷۶۵ ۵۴
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۴۴۶,۱۵۱ -۲۶۸,۰۳۵ ۶۶
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۳۴۷,۴۵۹ -۲۶۳,۷۷۶ ۳۲
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۳۵۶,۹۰۸ -۳۱۵,۵۵۶ ۱۳
هزینه سهم نیروی انتظامی -۹۰,۱۸۹ -۸۱۴۶۱ ۱۱
هزینه سهم وزارت بهداشت -۵۲۳,۲۳۳ -۴۴۳,۳۸۹ ۱۸
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای -۱۳,۳۱۸ -۱۱۵,۱۰۳ -88
خالص سایر هزینه‌های بیمه ای -۱,۳۳۱,۱۰۷ -۱,۲۱۹,۲۸۵ ۹
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) -۲۴۳,۹۱۳ -۱۲,۹۹۶ ۱۷۷۷
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۲,۱۹۰,۹۷۲ ۸۶۱,۹۷۰ ۱۵۴
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای ۱,۹۴۷,۰۵۹ ۸۴۸,۹۷۴ ۱۲۹
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۸۳۱,۲۱۶ ۳۷۱,۷۷۱ ۱۲۴
هزینه‌های اداری و عمومی -۹۴۳,۶۱۶ -۵۸۸,۵۰۵ ۶۰
سود (زیان) عملیاتی ۱,۸۳۴,۶۵۹ ۶۳۲,۲۴۰ ۱۹۰
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه ای ۳۶۳۵۲۸ ۳۲۴۰۳ 1022
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۲,۱۹۸,۱۸۷ ۶۶۴,۶۴۳ ۲۳۱
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۲,۱۹۸,۱۸۷ ۶۶۴,۶۴۳ ۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۷۳۴ ۲۵۳ ۱۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۱۴۵ ۱۳ 1015
سود (زیان) پایه هر سهم ۸۷۹ ۲۶۶ ۲۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۲,۱۹۸,۱۸۷ ۶۶۴,۶۴۳ ۲۳۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۵۴۰,۶۳۱ ۳۴۴,۷۲۲ ۵۷
تعدیلات سنواتی -۲۸,۴۸۹ -۱۸۲۶۳۱ -84
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۵۱۲,۱۴۲ ۱۶۲,۰۹۱ ۲۱۶
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۱۰۹,۹۰۹ -۲۹,۸۶۴ ۲۶۸
اندوخته سرمایه ای -۲۱۹,۸۱۹ -۵۹,۷۲۸ ۲۶۸
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۴۵۰۰۰۰ -۲۲۵۰۰۰ 100
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۷۷۹,۷۲۸ -۳۱۴,۵۹۲ ۱۴۸
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۱,۹۳۰,۶۰۱ ۵۱۲,۱۴۲ ۲۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۸۷۹ ۲۶۶ ۲۳۰
سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ