کد خبر: ۹۹۶۵۹
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۳/۱

درآمد حق بیمه ۳۲ درصد رشد کرد

رشد سود هر سهم بیمه معلم؛ ۱۰ درصد

سود خالص هر سهم شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل آن با ۱۰ درصد رشد از ۲۲۹ ریال به ۲۵۲ ریال رسید و سود انباشته این شرکت هم با ۶۵ درصد جهش از ۲۷۸ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال به ۴۵۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال افزایش یافته است. محمد ابراهیم تحسیری، هم اکنون مدیرعامل شرکت بیمه معلم است.
رشد سود هر سهم بیمه معلم؛ ۱۰ درصد

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، نگاهی به ترازنامه شرکت بیمه معلم نشان می‌دهد که میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ ۳۸ درصد رشد داشته است. موجودی نقدی شرکت بیمه معلم در این مدت ۱۷۰ درصد، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت ۷ درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۴۷ درصد، مطالبات از شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی ۹۳ درصد، سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۴۴ درصد و دارایی‌های ثابت مشهود ۷ درصد رشد کرده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم تغییری نداشته است.

دز سمت بدهی‌های ترازنامه سال ۱۳۹۷ شرکت بیمه معلم نسبت به سال ۱۳۹۶ هم کاهش یک درصدی بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان، کاهش ۹۹ درصدی ذخیره مالیاتی و کاهش ۱۲ درصدی ذخیره ریسک‌های منقضی نشده دیده می‌شود و بدهی بیمه کوثر به شرکت‌های بیمه و بیمه‌گران اتکایی ۱۲۹ درصد، سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۵۰ درصد، ذخایر حق بیمه ۴۳ درصد، ذخیره خسارت‌های معوق ۳۷ درصد، حق بیمه آتی ۵۹ درصد و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان هم ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ترکیب سود و زیان بیمه معلم در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن هم نشان از رشد ۳۴ درصدی حق بیمه صادره، رشد ۳۲ درصدی درآمد حق بیمه و سود عملیاتی این شرکت هم با ۱۹ درصد افت از ۴۲۲ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال به ۳۴۰ هزار و ۴۱۹ میلیون ریال رسیده است.

بیمه معلم در حالی در پایان سال مالی گذشته با رشد ۶۵ درصدی سود انباشته مواجه شده که سود خالص این شرکت در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ با رشدی ۱۰ درصدی از ۴۵۸ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال به ۵۰۴ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال رسیده است و سود خالص هر سهم هم با رشدی ۱۰ درصدی از ۲۲۹ ریال به ۲۵۲ ریال قد کشیده است.
 

دارایی‌ها و بدهی‌های و سود و زیان شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه معلم ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۷۹۸,۷۷۹ ۲۹۵,۷۷۲ ۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۳,۲۹۶,۲۴۹ ۳,۰۸۷,۵۵۷ ۷
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۸,۴۷۰,۳۶۸ ۵,۷۷۹,۵۸۲ ۴۷
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۸۰۲۰۳۱ ۴۱۴۵۶۳ ۹۳
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱,۴۹۷,۴۲۷ ۹۴۱,۸۶۷ ۵۹
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۳,۸۰۹,۰۴۱ ۲,۶۴۶,۷۷۱ ۴۴
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۲۷,۴۱۹ ۲۷,۴۱۹ ۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۶۳۷,۷۳۷ ۱,۵۳۶,۱۱۰ ۷
دارایی‌های نامشهود ۵۹,۱۸۸ ۵۹,۴۵۱ ۰
سایر دارایی‌ها ۴۲۹۴۴ ۷۶۶۸۹ -44
جمع دارایی‌ها ۲۰,۴۴۱,۱۸۳ ۱۴,۸۶۵,۷۸۱ ۳۸
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه معلم ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۵۶۱,۰۷۴ ۵۶۸,۶۳۵
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۷۳۰,۳۷۵ ۳۱۸,۴۱۰ ۱۲۹
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۷۸۱,۵۷۵ ۱,۱۸۹,۱۵۴ ۵۰
ذخیره مالیات ۶۰۱ ۵۵۳۱۳ -99
سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
ذخایر حق بیمه ۱۰,۳۷۷,۳۲۷ ۷,۲۳۳,۰۰۷ ۴۳
ذخیره خسارت معوق ۳,۰۳۲,۸۶۷ ۲,۲۱۸,۷۵۴ ۳۷
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۲۰۵,۹۱۳ ۲۳۵۱۸۴ -12
سایر ذخایر فنی ۱,۲۳۲,۸۳۵ ۸۵۸,۵۵۱ ۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۱۰۸,۱۶۴ ۶۷,۸۷۹ ۵۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۲۳,۴۱۲ ۹۰,۹۳۰ ۳۶
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۱۸,۱۵۴,۱۴۳ ۱۲,۸۳۵,۸۱۷ ۴۱
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۲۴,۴۱۲ ۹۹,۱۸۳ ۲۵
اندوخته سرمایه ای ۲۰۱,۴۴۹ ۱۵۰,۹۹۲ ۳۳
سایر اندوخته‌ها ۱۲۰۰ ۱۲۰۰ 0
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۵۹,۹۷۹ ۲۷۸,۵۸۹ ۶۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۲,۲۸۷,۰۴۰ ۲,۰۲۹,۹۶۴ ۱۳
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۰,۴۴۱,۱۸۳ ۱۴,۸۶۵,۷۸۱ ۳۸
       
ترکیب سود و زیان بیمه معلم در پایان سال مالی 1397
سود و زیان بیمه معلم 97/12/29 97/12/96 درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۱۶,۳۳۸,۴۳۹ ۱۲,۱۶۹,۷۰۲ ۳۴
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۳,۱۴۴,۳۲۰ -۲,۱۶۶,۶۷۵ ۴۵
درآمد حق بیمه ۱۳,۱۹۴,۱۱۹ ۱۰,۰۰۳,۰۲۷ ۳۲
حق بیمه اتکایی واگذاری -۳,۳۲۵,۷۷۶ -۲,۵۲۳,۵۵۱ ۳۲
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۷۳۷,۷۹۵ ۴۶۱,۸۱۷ ۶۰
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۲,۵۸۷,۹۸۱ -۲,۰۶۱,۷۳۴ ۲۶
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۱۰,۶۰۶,۱۳۸ ۷,۹۴۱,۲۹۳ ۳۴
خسارت پرداختی -۹,۵۷۷,۳۵۷ -۷,۰۳۹,۴۵۰ ۳۶
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۷۸۴,۸۴۲ -۱۷۷,۹۶۶ ۳۴۱
هزینه خسارت -۱۰,۳۶۲,۱۹۹ -۷,۲۱۷,۴۱۶ ۴۴
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۱,۹۵۵,۸۷۱ ۱,۵۷۰,۳۷۶ ۲۵
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۴۲۴,۴۷۵ -۴۵,۴۸۵ --
خسارت سهم بیمه گران اتکایی ۲,۳۸۰,۳۴۶ ۱,۵۲۴,۸۹۱ ۵۶
هزینه خسارت سهم نگهداری -۷,۹۸۱,۸۵۳ -۵,۶۹۲,۵۲۵ ۴۰
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۱,۰۸۹,۸۲۴ -۷۶۲,۵۴۶ ۴۳
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۴۸۸,۳۹۳ ۳۵۱,۴۱۱ ۳۹
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۶۰۱,۴۳۱ -۴۱۱,۱۳۵ ۴۶
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۳۷۴,۲۸۴ -۲۸۹,۱۴۲ ۲۹
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۴۴۹,۷۹۳ -۳۷۹,۷۸۲ ۱۸
هزینه سهم نیروی انتظامی -۱۱۷,۷۰۴ -۸۵۵۲۴ ۳۸
هزینه سهم وزارت بهداشت -۶۵۷,۷۳۳ -۵۲۸,۶۰۸ ۲۴
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۲۲۰,۳۲۰ ۱۳۵,۶۶۲ 62
خالص سایر هزینه‌های بیمه ای -۱,۳۷۹,۱۹۴ -۱,۱۴۷,۳۹۴ ۲۰
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) ۶۴۳,۶۶۰ ۶۹۰,۲۳۹
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۷۱۵,۶۹۹ ۴۷۸,۸۰۷ ۴۹
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه ای ۱,۳۵۹,۳۵۹ ۱,۱۶۹,۰۴۶ ۱۶
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۱۸۳,۹۳۴ ۱۵۱,۲۴۱ ۲۲
هزینه‌های اداری و عمومی -۱,۲۰۲,۸۷۴ -۸۹۷,۶۰۳ ۳۴
سود (زیان) عملیاتی ۳۴۰,۴۱۹ ۴۲۲,۶۸۴ -۱۹
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه ای ۱۶۴۱۵۸ ۳۵۹۸۶ 356
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۵۰۴,۵۷۷ ۴۵۸,۶۷۰ ۱۰
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۵۰۴,۵۷۷ ۴۵۸,۶۷۰ ۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۲۲۷ ۳۰۵ -۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۱۰۹ ۲۶ 319
سود (زیان) پایه هر سهم ۳۳۶ ۳۳۱ ۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۵۰۴,۵۷۷ ۴۵۸,۶۷۰ ۱۰
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۳۰۶,۸۴۵ ۲۰۴,۴۲۴ ۵۰
تعدیلات سنواتی -۲۸,۲۵۶ -۱۳۵۳۵۶ -79
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۲۷۸,۵۸۹ ۶۹,۰۶۸ ۳۰۳
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۲۵,۲۲۹ -۱۸,۰۵۰ ۴۰
اندوخته سرمایه ای -۵۰,۴۵۸ -۳۶,۰۹۹ ۴۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۲۴۷۵۰۰ -۱۹۵۰۰۰ 27
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۳۲۳,۱۸۷ -۲۴۹,۱۴۹ ۳۰
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۴۵۹,۹۷۹ ۲۷۸,۵۸۹ ۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۲۵۲ ۲۲۹ ۱۰
سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ