اخبار بانک

 • سهامداران موسسه اعتباری ملل بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وملل

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وملل
  دنیای بانک: سهامداران موسسه اعتباری ملل در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۵۳۸ درصدی سهام این موسسه اعتباری بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۹۶ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام موسسه اعتباری ملل ۳۴۲ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۶۳ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک گردشگری بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وگردش

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وگردش
  دنیای بانک: سهامداران بانک گردشگری در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۴۴۷ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۵۲۹ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه آخر سال گذشته سهام بانک گردشگری ۲۲۰ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۵۲۷ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک ملت بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وبملت

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وبملت
  دنیای بانک: سهامداران بانک ملت در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۱۷۸ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۸ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه آخر سال گذشته سهام بانک ملت ۸۹ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۹ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک کارآفرین بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وکار

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وکار
  دنیای بانک: سهامداران بانک کارآفرین در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۱۸۰ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۳۳۰ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه آخر سال گذشته سهام بانک کارآفرین ۹۷ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۳۷۰ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک صادرات بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وبصادر

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وبصادر
  دنیای بانک: سهامداران بانک صادرات در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۸۴ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۶ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه آخر سال گذشته سهام بانک صادرات ۶۲ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۵ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک شهر بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وشهر

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وشهر
  دنیای بانک: سهامداران بانک شهر در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۱۸۵ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۵۰۴ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک شهر ۱۸۳ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۴۵۴ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک سینا بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وسینا

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وسینا
  دنیای بانک: سهامداران بانک سینا در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۳۳۷ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۱۷۳ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک سینا ۱۴۴ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۲۱۰ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک سرمایه بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد سمایه

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد سمایه
  دنیای بانک: سهامداران بانک سرمایه در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۲۱۴ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۵۱۳ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک سرمایه ۱۴۱ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۵۱۸ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک سامان بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد سامان

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد سامان
  دنیای بانک: سهامداران بانک سامان در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۳۵۸ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۱۵۴ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک سامان ۲۰۱ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۱۷۴ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک قرض‌الحسنه رسالت بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وسالت

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وسالت
  دنیای بانک: سهامداران بانک قرض‌الحسنه رسالت در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۱۹۷ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۸۹۹ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک قرض‌الحسنه رسالت ۱۰۷ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۸۹۹ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک دی بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد دی

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد دی
  دنیای بانک: سهامداران بانک دی در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۳۶۲ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۴۴ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک دی ۲۲۷ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۳۴ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک خاورمیانه بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وخاور

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وخاور
  دنیای بانک: سهامداران بانک خاورمیانه در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۲۳۱ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۲۲۴ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک خاورمیانه ۱۴۷ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۲۲۶ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران موسسه اعتباری توسعه بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد توسعه

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد توسعه
  دنیای بانک: سهامداران موسسه اعتباری توسعه در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۲۸۷ درصدی سهام این موسسه اعتباری بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۵۴۸ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام موسسه اعتباری توسعه ۹۸ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۵۴۵ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک تجارت بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وتجارت

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وتجارت
  دنیای بانک: سهامداران بانک تجارت در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۸۶ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۱ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک تجارت ۵۲ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۱ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران پست‌بانک بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وپست

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وپست
  دنیای بانک: سهامداران پست‌بانک در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۳۰۵ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۹۲ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام پست‌بانک ۹۷ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۱۲۰ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک پاسارگاد بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وپاسار

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وپاسار
  دنیای بانک: سهامداران بانک پاسارگاد در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۲۱۵ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۱۶ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک پاسارگاد ۱۰۳ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۲۲ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • سهامداران بانک پارسیان بخوانند

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وپارس

  بازده و رتبه نقدشوندگی نماد وپارس
  دنیای بانک: سهامداران بانک پارسیان در سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی ۴۹۵ درصدی سهام این بانک بوده‌اند به‌نحوی‌که رتبه نقدشوندگی سهام یادشده هم در بین همه شرکت‌های حاضر در بازار سهام ایران ۴۸ برآورد شده است؛ نکته قابل‌تأمل اینکه بازده ۹ ماهه پایانی سال گذشته سهام بانک پارسیان ۱۶۳ درصد بوده و از حیث شاخص نقدشوندگی سهام هم در رتبه ۵۳ قرار داشته است.
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ