ارز رسمی

 • دوشنبه ۳۰ دیماه؛

  یورو افزایش و پوند کاهش یافت

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۵۳ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۶۱۴ ریال و هر یورو نیز با ۳۷ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۶۰۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
 • یک‍شنبه ۲۹ دیماه؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۵۴ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۶ هزار و ۵۶۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
 • شنبه ۲۸ دیماه؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه ۲۸ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۴۰ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۲۸۱ ریال افت نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۵۶۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
 • چهارشنبه ۲۵ دیماه؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۴۴ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۷۲۳ ریال و هر یورو نیز با ۱۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته  ۴۶ هزار و ۷۶۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
 • دوشنبه ۲۳ دیماه

  یورو افزایش و پوند کاهش یافت

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۰۰ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۷۶۸ ریال و هر یورو نیز با ۵۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته  ۴۶ هزار و ۷۴۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
 • شنبه ۲۱ دیماه؛

  یورو و پوند رسمی ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه ۲۱ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۸۵ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۸۶۸ ریال و هر یورو نیز با دو ریال افت نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۶۸۷ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
 • چهارشنبه ۱۸ دیماه؛

  یورو و پوند رسمی ارزان شد

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۹۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۱۱۹ ریال و هر یورو نیز با ۱۹۱ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۸۱۹ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
 • سه‌شنبه ۱۷ دیماه؛

  یورو و پوند رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه ۱۷ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۳۷۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۳۱۶ ریال و هر یورو نیز با ۱۲۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۱۰ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
 • شنبه ۱۴ دیماه؛

  یورو و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه ۱۴ دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۵۵۰ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۹۵۶ ریال و هر یورو نیز با ۲۱۴ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۸۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
 • چهارشنبه 11 دیماه؛

  یورو کاهش و پووند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۵۶۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۶۷۳ ریال و هر یورو نیز با ۳۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۲۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
 • سه‌شنبه ۱۰ دیماه؛

  یورو و پوند رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه ۱۰ دی ماه ۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۳۹ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۱۰۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۳ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۵۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
 • دوشنبه ۹ دیماه؛

  یورو و پوند گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه نهم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۱۵۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۶۹ ریال و هر یورو نیز با ۱۰۸ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۴۲ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۹
 • یک‌شنبه ۸ دیماه؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یک شنبه هشتم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیزبدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۹۱۱ ریال و هر یورو نیزبدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۹۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۸
 • شنبه ۷ دیماه؛

  یورو و پوند گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه هفتم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۳۶۳ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۹۱۱ ریال و هر یورو نیز با ۳۵۴ ریال رشد نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۹۳۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۷
 • چهارشنبه ۴ دیماه؛

  یورو ارزان و پوند گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه چهارم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۵۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۴۱۱ ریال و هر یورو نیز با ۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۵۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۴
 • سه‌شنبه ۳ دیماه؛

  یورو گران و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه سوم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۲۸۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۳۶۱ ریال و هر یورو نیز با ۳۱ ریال اقزایش نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۵۷۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۳
 • دوشنبه ۲ دیماه؛

  یورو و پوند گران شد

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه دوم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۴۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته  ۵۴ هزار و ۶۴۵ ریال و هر یورو نیز با ۱۵ ریال اقزایش نسبت به روز گذشته  ۴۶ هزار و ۵۴۰ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۲
 • در اولین روز زمستان ۹۸؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز « یکشنبه یکم دی ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۵۴ هزار و ۶۰۰ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۶ هزار و ۵۲۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
 • در آخرین روز پاییز؛

  یورو و پوند رسمی ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه سی ام  آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۳۴۷ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۴ هزار و ۶۰۰ ریال و هر یورو نیز با ۲۱۱ ریال افت نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۵۲۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۳۰
 • چهارشنبه ۲۷ آذرماه؛

  یورو و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیست و هفتم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۸۱۹ ریال کاهش نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۳۱ریال و هر یورو نیز با ۵۷ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۷۶۳ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۲۷
 • سه‌شنبه ۲۶ آذرماه؛

  یورو افزایش و پوند کاهش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه بیست و ششم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۳۷۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۸۵۰ ریال و هر یورو نیز با ۶۸ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۸۲۰ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
 • دوشنبه ۲۵ آذرماه؛

  یورو و پوند رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۲۲۹ ریال افزایش نسبت به روز گذشته  ۵۶ هزار و ۲۲۷ ریال و هر یورو نیز با ۴۷ ریال رشد  نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۷۵۲ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
 • یک‌شنبه ۲۴ آذرماه؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز « یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۹۹۸ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۷۰۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
 • شنبه ۲۳ آذرماه؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیست و سوم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۴۸۲ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۵ هزار و ۹۹۸ ریال و هر یورو نیز با ۹۷ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۷۰۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۲۳
 • چهارشنبه ۲۰ آذرماه؛

  یورو و پوند رسمی کاهش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیستم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۴۰ ریال کاهش  نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۱۹۷ ریال و هر یورو نیز با ۹۳ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۵۸۲ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۲۰
 • سه‌شنبه ۱۹ آذرماه؛

  یورو و پوند رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه نوزدهم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته  ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۲۲ ریال افزایش نسبت به روز گذشته  ۵۵ هزار و ۲۳۷ ریال و هر یورو نیز با ۵۴ ریال رشد نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۴۸۹ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۱۹
 • شنبه ۱۶ آذرماه؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه شانزدهم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۶۷ ریال افزایش نسبت به روز پنج شنبه ۵۵ هزار و ۱۴۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۰۲ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۴۴۷ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۱۶
 • سه‌شنبه 12 آذرماه؛

  قیمت ارز در صرافی بانکها

  صرافی‌های بانک‌ها امروز سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
 • سه‌شنبه ۱2 آذرماه؛

  یورو و پوند رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه دوازدهم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس نیز با ۱۰۹ ریال افزایش  نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۳۵۱ ریال و هر یورو نیز با ۲۳۷ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۵۲۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
 • دوشنبه ۱۱ آذرماه؛

  قیمت ارز در صرافی بانکها

  صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۲هزار و ۵۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام شده است.
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
 • 1 2 3 4 5 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ